✅سهم فولاد میانی و محصولات فولادی از کل تولید، صادرات و واردات در ۹ ماهه۹۷ #نمودار_فولادی /چیلان

✅سهم فولاد میانی و محصولات فولادی از کل تولید، صادرات و واردات در ۹ ماهه۹۷  #نمودار_فولادی /چیلان

✅سهم فولاد میانی و محصولات فولادی از کل تولید، صادرات و واردات در ۹ ماهه۹۷

#نمودار_فولادی /چیلان