اعضاء هیأت مدیره سندیکا

۱   سیّد علی محمد ابوئی مهریزی   (رئیس هیأت مدیره)
۲    امراله زمانی علویجه    (نایب رئیس هیأت مدیره)
۳    مهدی ملک ثابت    (خزانه دار هیأت مدیره)
۴    بیژن ملول    (منشی هیأت مدیره)
۵    احمد پزنده    (عضو هیأت مدیره)
۶    محمدرضا جباری    (عضو هیأت مدیره)
۷    سیّدمرتضی عطایی    (عضو هیأت مدیره)

دبیر سندیکا :‌ امیر حسین کاوه

بازرس سندیکا : احمد عطار

بازرس علی البدل: فاطمه زنگنه