اعضاء هیأت مدیره سندیکا

۱  امراله زمانی علویجه  (رئیس هیأت مدیره)
۲    مهدی ملک ثابت (نایب رئیس هیأت مدیره)
۳    محمد عارف تفضلی (خزانه دار هیأت مدیره)
۴    احمد پزنده  (منشی هیأت مدیره)
۵    سیّد علی محمد ابوئی مهریزی (عضو هیأت مدیره)
۶     سیّدمرتضی عطایی   (عضو هیأت مدیره)
۷    محمود صابری   (عضو هیأت مدیره)

دبیر سندیکا :‌ امیر حسین کاوه


بازرس سندیکا : فاطمه زنگنه

بازرس علی البدل: محمد رستمی


مسئول دفتر: احمدرضا منظور

کارشناس بررسی اقتصادی: عباس هنجنی باقری