اعضاء هیأت مدیره سندیکا

۱   سیّد علی محمد ابوئی مهریزی   (رئیس هیأت مدیره)
۲    مهدی ملک ثابت    (نایب رئیس هیأت مدیره)
۳    محمد عارف تفضلی (خزانه دار هیأت مدیره)
۴    احمد پزنده  (منشی هیأت مدیره)
۵    سیّدمرتضی عطایی   (عضو هیأت مدیره)
۶    امراله زمانی علویجه   (عضو هیأت مدیره)
۷    محمود صابری   (عضو هیأت مدیره)

دبیر سندیکا :‌ امیر حسین کاوه

بازرس سندیکا : فاطمه زنگنه

بازرس علی البدل: محمد رستمی