فهرست واحدهای عضو سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی
ردیف نام واحد تولیدی تلفن وب سایت
۱ لوله فولادین کویر ۰۲۱۸۲۴۳۱۰۰۰ www.kavirsteelpipe.com
۲ آروین تاژ ۰۳۱۳۶۲۹۰۹۹۲  
۳ لوله‌ و پروفیل‌ قزوین‌ ۰۲۱۸۸۷۸۷۸۹۲  
۴ صنایع فولاد هیربد زرندیه ۰۲۱۸۸۵۷۵۱۲۵ www.hirbodsteel.com
۵ پروفیل‌آسیا ۰۳۱۳۲۲۱۲۷۷۲ www.asia-profile.ir
۶ مجتمع صنعتی لوله زرد کوه ۰۲۱۸۲۴۳۱۰۰۰  
۷ لوله و پروفیل سپنتا تهران ۰۲۱۶۶۲۵۰۴۸۳ www.sepanta-tehran.com
۸ نورد و لوله‌ سپنتا اهواز ۰۶۱۳۳۳۹۶۰۷۰ www.sepantaahvaz.ir
۹ لوله و پروفیل کیهان ۰۲۱۲۶۶۴۱۷۳۳ www.keyhanrolling.com
۱۰ لوله و پروفیل وحدت خزر ۰۱۳۳۳۸۸۴۵۹۱-۶  
۱۱ لوله و پروفیل امید البرز ۰۲۱۸۸۱۰۰۲۰۱ www.sanaatgar.com
۱۲ ساخته های فلزی اصفهان ۰۳۱۳۸۷۸۸۲۴۹ www.esfahansafa.com
۱۳ گروه‌ صنعتی‌ سپاهان‌ ۰۲۱۸۸۷۳۹۰۱۰ www.sepahan.com
۱۴ پروفیل سینا شرق ۰۵۱۳۷۶۶۱۲۷۰ www.sinashargh.ir
۱۵ فولاد سازان سپاهان ۰۳۱۳۶۲۷۶۹۰۹  
۱۶ فولاد فرم صفه ۰۳۱۵۳۴۴۰۴۴۰ www.fuladform.com
۱۷ شرکت نورد لوله سمنان ۰۲۱۸۷۲۵۰  www.srtmg.com
۱۸ پروفیل‌ یزد ۰۳۵۳۵۲۱۱۰۱۰ www.profilyazdco.ir
۱۹ تعاونی  فولاد علویجه‌ ۰۳۱۴۲۴۱۲۹۶۱ www.fooladalavijeh.com
۲۰ لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد ۰۲۱۵۶۲۳۲۳۱۱  
۲۱ شرکت‌ لوله‌ و پروفیل‌ آریاوا ۰۲۱۲۲۰۱۵۷۲۷ www.aryava.com
۲۲ پروفیل پارسیان هرندی ۰۳۱۳۳۸۶۱۱۱۰  
۲۳ نورد و لوله سپنتا مرند ۰۴۱۴۲۲۲۳۰۲۵  
۲۴ فولاد مهر سهند ۰۴۱۳۴۳۲۹۱۶۱ _۹ www.mehrsteel.com
۲۵ متین پیروز سپاهان ۰۳۱۳۵۵۸۰۷۴۱ www.groupyousefi.ir
۲۶ شرکت لوله نورد اکباتان ۰۲۱۸۸۵۰۲۱۱۴ www.lnekbatan.com
۲۷ صدرا پروفیل تهران ۰۲۱۸۷۷۲۴ www.sadraprofil.com
۲۸ پروفیل مشهد ۰۵۱۳۷۲۳۲۹۴۲ www.fpmco.ir
۲۹ فولاد صنعت کاوه قم ۰۲۵۳۳۳۴۳۹۸۱  
۳۰ پروفیل فولاد آپادانا ۰۳۱۳۵۷۲۲۹۲۰  
۳۱ لوله و پروفیل کاوه لنجان ۰۳۱۵۲۲۵۱۳۳۲ www.pkaveh.com
۳۲ تولیدی کیان پرشیا ۰۲۱۲۲۲۵۶۳۵۱  www.kianpersia.com
۳۳ پروفیل گل نرده ۰۲۱۵۶۵۴۵۷۹۴ www.golnardehrolling.com
۳۴ صنایع نورد میلاد یزد ۰۳۵۳۷۲۷۲۹۴۰  
۳۵ جویبار لوله‌ ۰۱۱۴۲۵۶۳۱۰۱  
۳۶ مبتکران صبا ۰۳۱۳۷۴۷۴۴۴۵-۸  
۳۷ میامی فولاد شرق ۰۲۱۳۶۴۶۵۶۱۰ www.miladrolling.ir
۳۸ سپاهان سقف ۰۳۱۵۲۶۶۴۳۳۳ www.sepahansaghf.com
۳۹ فولاد غرب ازنا ۰۶۶۴۳۴۳۸۶۵۰  
۴۰ لوله و پروفیل برجسازان ساوه ۰۸۶۴۲۳۴۵۳۳۸ www.savehrolling.com
۴۱ پروفیل کاوه کشاورز ۰۸۶۴۲۳۴۵۶۷۸ www.skp.ir
۴۲ دژ کیان ۰۲۱۲۲۱۷۳۲۳۲

 

۴۳ پروفیل کچو ۰۳۱۵۲۶۶۴۵۰۰ www.kachoo-pipe.com
۴۴ تولیدی صنعتی سپاهان‌ سخت ۰۳۱۵۲۶۶۴۴۶۰ www.kachoo-pipe.com
۴۵ پروفیل فولادی اصفهان ۰۳۱۳۳۷۷۰۲۰۰ www.isfahansp.com
۴۶ جهان پروفیل پارس ۰۲۱۸۸۶۰۳۲۰۱  www.jahanprofilpars.com
۴۷ نواندیشان دورود ۰۶۶۴۳۲۴۶۰۶۹ www.doorco6.blogfa.com
۴۸ نورد کاران ساوه ۰۸۶۴۲۳۴۵۳۳۸  
۴۹ قائم پروفیل رازی ۰۲۱۸۸۶۰۳۲۰۱  
۵۰ فولاد صنعت مهر یاران ۰۲۱۳۳۱۱۹۵۵۱ www.mehryaran.com
۵۱ کیان شهرکرد ۰۳۱۳۲۳۵۹۲۹۶  
۵۲ فولاد گستر حداد کچو ۰۳۱۳۶۶۱۰۷۵۴ www.kachoo-pipe.com
۵۳ شرکت فولاد ماهان سپاهان ۰۳۱۵۲۳۷۳۰۱۰ www.mahanholding.com
۵۴ به فلز سپاهان ۰۳۱۳۲۱۲۱۲۶۴-۸  
۵۵ شرکت جهان‌نمای اصفهان ۰۳۱۴۵۶۴۲۰۵۰  
۵۶ لوله و پروفیل ساوه ساز ۰۸۶۴۲۴۸۰۳۶۹  
۵۷ نورد لوله و پروفیل صابری ۰۲۱۳۶۴۲۵۱۹۲-۸ www.profile-saberi.com
۵۸ صنایع لوله و پروفیل کرمان ۰۳۴۳۲۱۲۳۶۳۹  
۵۹ پروفیل هزاره صدف دلیجان ۰۸۶۴۴۲۴۷۵۰۰  
۶۰ لوله و پروفیل کلیشاد ۰۳۱۵۲۳۷۳۶۵۰ www.kilshad.com
۶۱ لوله و پروفیل کویر خراسان ۰۵۶۳۲۲۳۹۱۸۱  
۶۲ تارا فولاد آسیا ۰۳۱۳۲۲۴۰۱۶۰  
۶۳ سریر صنعت امیر ۰۳۱۳۵۷۲۱۰۶۴-۸ www.sarirsanat.ir
۶۴ شرکت نورد و لوله صفا ۰۲۱۸۸۹۵۵۶۰۸ www.safarolling.com
۶۵ لوله و پروفیل ارومیه ۰۴۴۳۳۷۴۴۲۶۲ www.orumiehsteel.com
۶۶ لوله گاز و پروفیل چی‌چست ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۲۳-۶ www.orumiehsteel.com
۶۷ نورد لوله خاورمیانه ۰۴۴۳۲۷۲۳۶۷۳ www.orumiehsteel.com
۶۸ کارخانجات دنیای‌فلز ۰۲۱۸۸۵۵۲۶۰۰ www.df-ir.com
۶۹ گروه ملی فولاد ایران ۰۲۱۸۸۸۵۴۱۱۲ www.insig.org
۷۰ کارخانجات نورد و پروفیل ساوه ۰۲۱۸۸۹۵۹۰۹۰ www.savehrolling.com
۷۱ لوله‌ سازی‌ اهواز ۰۲۱۸۸۷۳۲۴۶۴  www.apm-ir.com
۷۲ فولاد صنعت مهدی ۰۲۱۸۷۴۷ www.mahdisteel.com
۷۳ کارخانجات نورد لوله‌ یاران‌ ۰۲۱۸۷۴۷ www.yaranrolling.com
۷۴ رازی اسپادانا ۰۳۱۵۳۳۲۳۲۳۱ www.raziprofile.com
۷۵ شرکت صنعتی نیکان پروفیل ۰۳۱۳۵۷۲۲۸۲۸ www.nikanprofile.com
۷۶ سپهر فولاد اصفهان ۰۳۱۴۵۶۴۳۷۳۰  
۷۷ فولادگران امروز ۰۳۱۵۳۳۲۳۵۰۱ www.fooladgaran.com
۷۸ لوله و پروفیل استوار صحرا ۰۳۱۳۶۶۴۰۲۲۰  
۷۹ پروفیل تهران شرق ۰۲۱۳۶۴۶۵۶۱۰ www.tsh-co.com
۸۰ لوله سازی پاسارگاد اصفهان ۰۳۱۴۵۶۴۲۰۵۰  
۸۱ نمونه صنعت همدان ۰۸۱۳۸۲۶۳۰۴۵  
۸۲ آذرتیماس ۰۴۱۴۲۵۴۴۴۷۲  
۸۳ بوذرجمهر صنعت ۰۲۱۲۳۴۶  www.boozarjomehrco.com
۸۴ شرکت آریا صنعت دلیجان ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۵  www.ariasanatdelijan.com
۸۵ لوله و تجهیزات سدید ۰۲۱۸۸۵۴۹۵۱۵ www.sadidpipe.com
۸۶ تعاونی توسعه بخش اسالم ۰۱۳۴۴۲۹۱۰۸۲ www.tubaasalem.com
۸۷ استحکام گستر بروجرد ۰۶۶۴۳۲۴۲۲۳۳  
۸۸ لوله و پروفیل فتح جاوید اصفهان ۰۳۱۴۵۶۴۲۸۹۸  
۸۹ پروفیل لن ۰۳۱۳۶۲۷۴۷۲۴  
۹۰ گروه صنعتی درپاد تبریز ۰۴۱۳۳۴۶۷۵۱۱ www.dorpad.com
۹۱ امین نوید سپاهان ۰۲۱۳۳۹۵۱۱۳۴  
۹۲ شرکت  پروفیل مهیار سپاهان ۰۳۱۳۶۲۰۴۹۹۴  
۹۳ شرکت پروفیل پایا اصفهان ۰۳۱۴۵۶۴۲۸۱۰ www.payaprofile.com
۹۴ شرکت نگین شمس آرا ۰۲۱۵۶۲۳۲۳۹۷  
۹۵ شرکت لوله و پروفیل صفاطوس ۰۲۱۴۲۷۲۹۲۰۰ www.safagroup.com
۹۶ پروفیل محکم لوله ۰۲۶۳۷۷۷۷۰۶۵  
۹۷ شرکت‌ صنعتی باختر فلز ۰۸۳۳۴۲۷۱۶۴۸  
۹۸ لوله سازی ماهشهر ۰۲۱۲۲۲۶۹۹۷۸ www.mpm.ir
۹۹ شرکت تولیدی خاور صنعت هما ۰۲۱۷۷۷۱۶۷۲۰ www.khavarsanathoma.ir
۱۰۰ شرکت جهان کار اصفهان ۰۳۱۳۶۶۳۱۲۸۳ www.jahankarco.com
۱۰۱ شرکت لوله و پروفیل اصفهان ۰۳۱۳۶۲۰۴۹۹۴  
۱۰۲ گروه صنعتی آمل ۰۲۱۸۸۵۰۵۶۷۴ www.safagroup.com
۱۰۳ شرکت پروفیل البرز کویر یزد ۰۳۵۳۷۲۶۳۰۲۰  
۱۰۴ شرکت تولیدی بازرگانی صباح ۰۲۱۲۲۵۱۱۱۷۸  
۱۰۵ شرکت در و پنجره سازان نیشابور ۰۵۱۴۲۲۲۱۲۵۲  
۱۰۶ لوله و پروفیل آرمین فلز بناب ۰۴۱۳۷۷۹۸۵۸۵  
۱۰۷ اتحادیه تعاونی های مازندران ۰۱۱۳۳۱۱۶۶۵۴  
۱۰۸ ثابت سهند ۰۴۱۳۲۸۶۶۱۶۵  
۱۰۹ شرکت نورد بهار بجنورد ۰۵۸۳۲۳۱۴۰۴۰
۱۱۰ لوله و پروفیل آمل ۰۲۱۸۸۵۰۵۶۷۴  
۱۱۱ پروفیل فلزی ایران ۰۲۱۶۶۲۰۸۵۵۰  
۱۱۲ نورد لوله و پروفیل اصفهان ۰۳۱۳۳۲۰۴۱۰۶  www.sepahantubeco.com
۱۱۳ گروه صنعتی سدید ۰۲۱۲۲۲۶۹۹۷۹  www.sadid.ir
۱۱۴ پوشش لوله رضا ۰۱۱۴۴۲۰۳۳۱۲ www.allmetaltrading.com 
  پارس فلز گیلان ۰۱۳۳۳۲۴۵۰۵۰  www.parsfelezguilan.com
شرکت الوند پروفیل ایرانیان ۰۲۱۵۶۲۳۵۴۳۷  
صنایع نورد فولاد هما ۰۲۱۴۴۱۹۰۲۴۴ www.homasteel.ir
شرکت ایران اسپیرال ۰۲۱۸۸۳۷۷۴۶۷ www.iranspiral.com
شرکت صنایع فولاد ماشین ۰۱۱۳۴۷۷۵۵۲۳  www.fooladmachine.com
پارس فولاد نکا(پروفیل بهشهر) ۰۲۱۴۴۱۱۶۵۴۴  
آدنیس صنعت شمال ٠١١۴۴٢٠۴٢٠٧  www.alborztruss.com
نورد و لوله آذربایجان ۰۴۱۳۴۴۵۶۶۸۳  
شرکت اگزوز خودرو خراسان ۰۵۱۴۲۴۷۳۵۰۶ www.kem.ir
آهن و فولاد جهان سپاهان ۰۴۱۳۴۴۰۲۰۰۰  www.jahansteel.com
نورد لوله قائم ۰۲۱۶۶۲۰۷۸۸۷  
پرشین فولاد ابهر ۰۲۴۳۵۲۲۲۷۱۱ www.persiansteel.co
نورد لوله و پروفیل خراسان ۰۵۱۳۲۴۶۳۲۱۹  
فولاد کوهپایه ۰۲۱۸۸۷۲۸۳۹۰  www.kouhpayesteel.com
پویا لوله زاینده رود ۰۳۱۳۶۲۸۳۸۶۰  www.esfahanagahi.com
کسری فلز اشرفیه ۰۱۳۴۲۸۵۰۴۹۰  
فولاد فرم سپاهان ۰۳۱۵۳۳۵۵۵۲۶  www.fuladform.com
راهبران پترو فولاد ۰۳۳۵۵۳۷۳۰۷۴  www.petro-foolad.com
لوله سازی کالوپ ۰۲۱۸۸۷۲۸۳۹۰ www.kalup.ir
لوله های دقیق کاوه ۰۲۱۸۸۶۷۲۷۰۰ www.kptube.com
کوثرصنعت اسپادانا ۰۳۱۳۶۶۱۶۱۵۱ www.kowsarpipe.com
فولاد گستر آتنا ۰۲۱۸۸۶۵۲۰۴۸-۹ www.fgatena.com