درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی
درخصوص جمع آوری و گزارش آمار و اطلاعات سرمایه گذاری خارجی استان تهران در اجرای ماده ۲۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

 

شماره ثبت دبیرخانه ۵۰۱۹