به دلیل مغایرت شرایط عرضه امروز با مصوبات کارگروه کالاهای ی پایه

بیشتر واحدهای عضو این سندیکا از خرید ورق گرم عرضه شده در بورس کالا صرف نظر نمودند.

– گویا مدیریت بازار ورق نه با وزارت خانه است نه با معاونت معدنی، کانال های تلگرامی بازار را مدیریت می کنند
هیچ یک از مصوبات کار گروه و توافقات انجام شده اجرایی نشد.