امروز شنبه ۲۶فروردین ۱۴۰۲

جلسه آقایان رحام و جباری دبیر و رییس هیات مدیره سندیکا در معیت حاج علی محمد ابویی نایب رییس انجمن نوردکاران با جناب آقای صالحی نیا رئیس هیات مدیره فولاد مبارکه اصفهان در دفتر مرکز مبارکه

در این جلسه پیرامون چالش ها و مطالبات صنف و اعضاء گفتگو شد