توضیحات:
۱- همانطور که مشاهده می شود جمع کل تقاضای ورق فولادی برابر با ۱۲۶۴۶۰ تن  بوده که فقط ۴۸۲۰۰تن عرضه شده است و این کمبود عرضه سبب افزایش مجدد قیمت شده است،
۲- متاسفانه امروز نیز در قیمت پایه ۲۰ درصد تعرفه واردات و هزینه گمرکی و عوارض که مخصوص واردات است در تعیین نرخ پایه لحاظ شده است که  باعث تعجب است  چگونه تعرفه واردات را بر روی ورق داخلی می کشند و سبب گران فروختن به مصرف کنندگان میشود.
۳- با توجه به اینکه فروش امروز مچینگ(فروش در خارج بورس و فقط ثبت در بورس برای استفاده از معافیت مالیاتی ) بیش از ۲۳۰ تومان ارزان تر از فروش امروز در بورس بوده است باید معلوم شود این فروش به چه شرکت هایی انجام شده که از این امتیاز بهره مند شده اند.