رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران از انتشار بیانیه بخش خصوصی مبنی بر آمادگی صد در صدی این بخش در حوزه تحقق منویات رهبری در سال جاری خبر داد .


ایشان افزود: دکتر روحانی در انتخابات کتاب قانون حمایت از تولید را در دست گرفتند و اقدام به تبلیغات کردند؛ بنابراین باید به حوزه کار آفرینی کشور توجه کافی داشته باشیم.

ابوالفضل روغنی با حضور در میزگرد اقتصادی “حجره” رادیو گفت وگو با بیان اینکه هنوز از ظرفیت های معادن و منابع در کشور به خوبی استفاده نشده است، لزوم حمیت ملی در سال جاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: «اتاق بازرگانی به زودی بیانیه ای ؛ مبنی بر آمادگی صد در صدی بیانات رهبری ارائه می دهد؛ البته دولت باید ریل گذاری مناسبی ایجاد کند که تولید را گسترش و اشتغال زایی را افزایش دهیم.»

وی ادامه داد: «اساسنامه پارلمان بخش خصوصی مسئولیت های اجرایی را برای اتاق مترتب نسبت و اتاق تنها وظیفه ای مشاوره دارد؛ ما نیز از عملکرد اتاق راضی نیستیم؛ چراکه قانون گذار دست ما را باز نگذاشته است و این فضا را در اختیار نداریم که از توان کارشناسی بالقوه موجود در اتاق استفاده کنیم؛ در حالی که توپ در زمین دیگری است نه اتاق اصناف!»

روغنی یادآور شد: «دولت ها با شعار حمایت از تولید و سرمایه گذاری بر سر کار آمدند و دکتر روحانی نیز کتاب قانون حمایت از تولید را در دست گرفتند [و اقدام به تبلیغات کردند]؛ بنابراین اگر اعتقاد داریم بخش خصوصی موتور محرک تولید است، شاید به حوزه کار آفرینی کشور توجه کافی داشته باشیم و همه دولت ها در این راستا تبلیغ می کنند.»