#تعارض_منافع موضوعی است که به‌طور عینی اتفاق می­افتد.

🔵تعارض منافع یا تعارض علایق (Conflict of interest) به حالت و وضعیتی اطلاق می‌شود که شخص یا اشخاصی از یک طرف در مقام و مسؤولیت مورد اعتماد دیگران قرار می‌گیرند و از طرف دیگر خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤولیت مورد نظر هستند.
به بیان دیگر، فرد به‌صورت ناخواسته و در حالت بی‌طرفی در شرایطی قرار ‌گیرد که میان منافع شخصی و حرفه‌ای او تضاد ایجاد شود.

(به نقل از مرکز تحقیقات دانشگاه  علوم پزشکی  )

🔵تضاد منافع به وضعیتی گفته میشود که ظرفیت بالقوه نقض بیطرفی در تصمیم گیری یا اقدام مقام یا مدیر یا کارمند وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع آن فرد و منافع حرفه ای یا منافع عمومیِ مربوط، وجود دارد، وضعیتی که این خطر را ایجاد کند که انگیزه یا اقدام آن فرد به فساد کشیده شود. به عبارت دیگر، وقتی سازمانی دارای منافع یا اهداف اولیه ای باشد، ولی مجموعه شرایطی این خطر را ایجاد کند که تصمیمات، قضاوت و اقدامات حرفه ای به شکل ناروایی به تأمین منافع فردی و اهداف ثانوی متمایل شود، تضاد منافع رخ میدهد.
(به نقل از احمد توکلی)