پروژه ارزیابی تشکل های اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران


.تحلیلی وضعیت تشکل ها در زیر معیارهای حکمرانی

در این بخش نتایج ارزیابی “سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران ” از  منظر “شاخص های حکمرانی” ارائه شده است. همانطور که در جدول شماره دیده می شود، مجموع امتیازی که سندیکا در بخش حکمرانی کسب کرده اند، ۷۹.۲۴ از ۱۰۰ می باشد.

نمودار۲ وضعیت امتیازات سندیکا را در هریک از زیر معیارهای حکمرانی نشان می دهد.

همانطور که در این نمودار دیده می شود، سندیکا از نظر مجمع عمومی و اساسانامه بیشترین امتیاز را کسب کرده است.

.تحلیل وضعیت تشکل در زیر معیارهای عضویت

در این بخش نتایج ارزیابی « سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران » از منظر «زیر معیارهای عضویت » ارائه شده است. همچنان که در جدول زیر مشاهده می شود، سندیکا در زمینه ی جذب اعضای بالقوه و افزایش نسبت شمول عضویت، موفق عمل کرده و امتیازات سایر شاخص های مربوط به فرآیندهای عضویت را نیز تا حد قابل توجهی کسب کرده است.
جدول شماره ۴- امتیاز زیرمعیارهای عضویت معیارها


۶٫۴ تحلیل وضعیت تشکل در معیار تاثیرگذاری بر سیاستها

در ارزیابی معیار تأثیرگذاری بر سیاست ها، نکات زیر قابل توجه است

 • سندیکا در زمینه ی تأثیرگذاری بر سیاست ها در جهت منافع اعضای خود به خوبی عمل کرده و تاکنون تجربه های موفق در این زمینه داشته است
 • سندیکا در کسب کرسی در شوراهای ذی نفع در حاکمیت و نهادهای تصمیم گیر مرتبط با زمینه ی فعالیت
  اعضا، به خوبی عمل کرده و ارتباط تثبیت شده ای با دولت دارد. •
 • سندیکا در توسعه ی ارتباطات داخلی با سایر تشکل ها و نهادهای مرتبط در جهت پیشبرد منافع اعضا به
  خوبی عمل کرده است •
 • سندیکا قوانین و آیین نامه های مرتبط متناظر با فعالیت های بخش خود را رصد کرده و در این خصوص
  پیشنهادهای خود را به نهادهای مرتبط ارائه می کند.

. تحلیل وضعیت تشکل در معیار تنظیم گری

در ارزیابی معیار تنظیم گری، نکات زیر قابل توجه است

 • سندیکا از سوی سازمانهای دولتی به عنوان مرجع استعلامی در بخش خود شناخته می شود. .
 • سندیکا در برخی موارد توانسته است به عنوان بازوی اجرایی دولت و یا نهادهای حاکمیتی ایفای نقش نماید

 

-جمع بندی

نتایج ارزیابی نشان می دهد سندیکا در شاخص های مربوط به برگزاری به موقع مجامع عمومی، تدوین استراتژی وبرنامه ریزی، سخت افزار و زیر ساخت های مالی و مشارکت در برگزاری رویدادهای تخصصی(نمایشگاه ها، همایش ها، …) بخش قابل توجهی از امتیازات ممکن راکسب کرده است، ضمن اینکه در بخش هایی مانند بانک های اطلاعاتی، مکاتبات و اطلاع رسانی و ساختار سازمانی امتیاز بالایی به دست آورده که این موضوع، بیانگر عملکرد موفق انجمن، از جنبه ی کیفیت حکمرانی و فرآیندهای مدیریتی در تشکل است.

یکی از مهمترین نقاط قوت سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی، نسبت شمول عضویت (حدود ۸۰ درصد) است که ظرفیت های بسیار مناسبی جهت تأثیر گذاری بر سیاست ها و تأمین منافع تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایجاد کرده است.

در عین حال، با استناد به تحلیل نتایج ارزیابی، می توان گفت تدوین برنامه ی سالانه خدمات، ایجاد زیرساخت های لازم به منظور اجرای طرح های پژوهشی و ارائه ی خدمات زیرساختی و تسهیلات اجتماعی، از اولویتهای نخست برنامه ی بهبود عملکرد سندیکا به شمار می آید.