آمار معاملات ورق گرم b مورخ ۲۰-۱-۹۷
عرضه ۴۸۴۰۰ تن (نصف تقاضا عرضه انجام شد)
تقاضا ۹۴۹۳۰ تن

میزان معامله ۴۸۴۰۰ تن
قیمت پایانی ۲۹۲۸۳ ریال (۱۲درصد افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه در بورس کالا)

 

جداول قیمت پروفیل و قیمت های منطقه ای در حال تکمیل شدن می باشد.

امروز ۴۸,۴۰۰ تن ورق گرم B با قیمت پایه ۲۶,۱۹۰ ریال به ازای هر کیلو در بورس کالا عرضه کرد،این محصول دارای تقاضایی حدود۲ برابر عرضه بود و در نهایت ۴۸,۴۰۰  تن با میانگین قیمت ۲۹,۲۸۳ ریال به ازای هر کیلو (۱۱.۸ درصد بالاتر از قیمت پایه) معامله گردید.