موضوع نامه:  دریافت سود طبق #قرارداد_اولیه و بدون احتساب جرایم