◀️ اندازه گیری مهم است به این دلیل که رفتاری که عملکرد زنجیره تأمین را تعیین می کند را تحت تاثیر قرار می دهد. ابزاری را می دهد که شرکت می تواند ارزیابی کند که آیا زنجیره تأمین بهبود یافته یا از مسیر خود خارج شده است.

در مطلب زیر اهمیت و مدلهای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین را بخوانید:
🌐 ادامه خبر را اینجا بخوانید