نامه سازمان حمایت در خصوص بازنگری ضریب تبدیل ورق گرم به پروفیل فولادی، پیرو نامه ۱۸۲۸۱ سندیکا به وزارت صنایع