#فولاد مبارکه گزارش داد و قبل از توضیح گزارش تاکید کرده است مطابق برنامه ریزی های به عمل آمده ، علاوه بر تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه فروش آبان ماه به میزان ۵۳۱ هزار تن ، کسری فروش ماه گذشته نیز به میزان ۱۶۲ هزار تن (ناشی از مشکل پیش آمده در ناوگان حمل و نقل کشور ) جبران گردید.

#فولاد در ابان ماه در یک فروش بسیار خوب  ۲۷۱۹۲ میلیارد ریال  فروش زده است  . در مهر ۱۳۹۱۵ میلیارد ریال فروش زده است . در ابان در نرخ ها نیز در محصولات گرم ۳۷,۴۲۵ و د محصولات سرد  ۴۱,۹۸۶ هزار ریال بود . در شهریور با این که بورس کالایش در تعطیلی بود ۱۶۵۶۲ میلیارد ریال فروش زده است  در نرخ ها نیز در محصولات گرم ۳۰,۴۹۷  و در محصولات سرد ۳۱,۶۹۶ هزار ریال بود در ابان نرخ  فروش رشد خوبی کرده است و این نکته مثبت است  .  سهم  در مرداد امسال  ۱۵۹۱۰ میلیارد ریال فروش زده بود   . در تیر شرکت گزارش بسیار خوبی را داده است و ۱۸۵۲۹ میلیارد ریال فروش زده بود  و فروش خوبی داشت . جمع  فروش۸  ماهه  ۱۳۹۲۰۸     میلیارد ریال بوده است . سال  ۹۶  فروش فولاد  در مقطع۸   ماهه  ۹۶۰۹۴    میلیارد ریال بوده است . گزارش بسیار خوبی برای فولاد است