تاریخ معامله: ۵-۹-۹۷

قیمت پایه عرضه: ۴۲۸۹۰ ریال

قیمت معامله: ۴۵۹۹۴ ریال

عرضه: ۴۲۹۰۰ تن

تقاضا: ۵۴۷۸۰ تن

حجم معامله: ۴۲۹۰۰ تن . عباس هنجنی باقری | کارشناس بررسی اقتصادی سندیکای تولیدکنندگان لوله وپروفیل فولادی ایران |