عباس هنجنی باقری | کارشناس بررسی اقتصادی سندیکای لوله و پروفیل فولادی | 09124197376 | 09361874683 | www.tvtd.ir

احمد پزنده
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی می تواند با توجه به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار به بازوی قدرتمند دولت تبدیل شود. مادر تشکل ها اجرای کامل این قانون را مطالبه می کنیم.

 

 

 

 

 

امراله زمانی علویجه
ریاست هیات مدیره سندیکا

تولیدکنندگان در فشار مضاعفی هستند، امیدواریم مسئولین با همکاری صاحبان سرمایه و دلسوزان صنعت کشور در مسیر احیاء وضعیت اقتصادی کشور با همدلی و هم افزایی در رفع موافع موفق شوند.