نمودار ۱۱۱✅در طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ میلادی ظرفیت تولید فولاد خام ایران از ۱۲ به ۳۱ میلیون تن افزایش یافت.

نمودار ۱۱۱✅در طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ میلادی ظرفیت تولید فولاد خام ایران از ۱۲ به ۳۱ میلیون تن افزایش یافت.