نمودار ۱۱۰🔆در دوره ۲۰۱۷-۱۹۹۵ ظرفیت تولید فولاد خام در منطقه خاورمیانه سالانه ۸ درصد  افزایش یافت که دو برابر رشد جهانی است