“هفت ماهه سال ۹۷”

نمودار ۱۲۷ 🅾️
بیش از ۶۶ درصد صادرات زنجیره آهن و فولاد در صادرات هفت ماهه سال ۱۳۹۷شامل آهن #خام بود.
•🍃🌸 @Sandika1972