مهر ماه

نمودار ۱۲۶✅

۵۵ درصد صادرات زنجیره آهن و فولاد در #مهر ماه سال ۱۳۹۷ شامل آهن #خام بود.
•🍃🌸 @

 

Sandika1972