نمودار ۱۳۳ ✅

رشد تولید فولاد چین و اتحادیه اروپا در دو دهه اخیر در دو دهه اخیر تولید فولاد اتحادیه اروپا و در ۵ سال اخیر تولید فولاد چین ثابت باقی مانده است.