۳۰۱✅صادرات ماهانه تجمعی پروفیل، لوله و مقاطع پروفیلی (میلیون دلار)