۳۰۴ ✅صادرات ماهانه پروفیل، لوله و مقاطع پروفیلی (هزار تن)