افزایش هفتگی قیمت بخاطر #قطحی_ورق گرم زیر ۳ میلی متر در داخل با

🔴کاهش ۷۷درصدی واردات ورق گرم زیر ۳ میلی متر طی یازده ماهه ۹۷
و
🔴افزایش ۱۵۹درصدی صادارت ورق گرم زیر ۳ میلی متر طی ۱۱ ماهه ۹۷