۳۱۵ ♦️

✅واردات ورق فولاد گرم کشور با ۷۷ درصد کاهش از ۸۲۶ هزار تن در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶، به  ۱۸۶ هزار تن در  ۱۱ ماهه سال جاری سقوط پیدا کرد.
واردات ورق فولاد گرم کشور با ۹۹ درصد کاهش نسبت به ماه مشابه در سال قبل، به کمتر از یک هزار تن در بهمن ماه سال جاری کاهش یافت که رکورد تاریخی به شمار می رود.

@sandika1972
شورای تحقیقات سندیکا

#نمودار