اشتغال صنایع فولاد در اتحادیه اروپا  (۲۰۱۷)
کل اشتغال صنایع فولاد اتحادیه اروپا: ۳۲۸ هزار نفر


@sandika1972
شورای تحقیقات سندیکا