نقشه تولید فولاد در اتحادیه اروپا  (۲۰۱۷)
کل تولید فولاد اتحادیه اروپا: ۱۶۹ میلیون تن
سهم آلمان: ۲۶ درصد

@sandika1972
شورای تحقیقات سندیکا