مصرف فولاد در جهان و پیش بینی دو دهه آینده
رشد مصرف فولاد جهان در دو دهه آینده بین ۰.۴ تا ۱.۴ درصد در سال پیش بینی می شود.
ظزفیت های فعلی تولید فولاد جهان تکافوی رشد مصرف جهانی فولاد را خواهد کرد.

@sandika1972
شورای تحقیقات سندیکا