سقوط واردات ورق فولاد گرم در نیمه دوم سال ۱۳۹۷

🔸 در فصل زمستان سال ۱۳۹۷، واردات ورق فولاد گرم به یک-بیستم مدت مشابه در سال قبل از آن سقوط پیدا کرد.

🔸واردات ورق فولاد گرم ایران در سال ۱۳۹۷ به ۱۸۹ هزار تن تنزل یافت که نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۹۰۳ هزار تن، ۷۵ درصد کاهش پیدا کرد.
@sandika1972

#نمودار

شورای تحقیقات سندیکا