صادرات ماهانه پروفیل، لوله و مقاطع پروفیلی در سال ۱۳۹۷ (هزار تن)

@sandika1972

شورای تحقیقات سندیکا
#نمودار