📌احمد پزنده عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل:

🔷تمام مشکلات ما تولیدکنندگان دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دست و پاگیر دولت است

🔷اگر دولتمردان ما را آزاد بگذارند راحت تریم و بهتر می‌توانیم از پس مشکلات بربیاییم