محمود صابری، عضو هیات مدیره سندیکا:

♦️ما در موضوع صادرات نیاز به همراهی دولت را داریم مسائلی چون پیمان سپاری ارزی شفاف نیست و صادر کنندگان در خوف هستند.
موضوع صادرات به کشورهای همسایه یکی از راه های برون رفت از رکود داخلی است

@sandika1972