محمد عارف تفضلی عضو هیات مدیره سندیکا:
فعلا هر نوع دست اندازی بخشنامه ای یا تصمیم ناگهانی صادرات را با سکته رو به رو می کند
امیدواریم با درایت مسولان امر شاهد گشایش و همکاری بیشتر در امور تولید در سال رونق تولید را نظاره گر  باشیم