🔸مهدی ملک ثابت
مدیرعامل شرکت کیهان
نایب رئیس هیات مدیره سندیکا

در همه تشکل ها اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد و این امر بدیهی است، اما همه میدانند تبعیت از نظر جمع همیشه مسیر بهتری بوده تا ترویج اختلاف، ما همگی باید به عهدی که در سندیکا بسته ایم مقید باشیم  و از تک روی دوری کنیم و مصوبات هیات مدیره را اجرا کنیم. اگر این چنین باشدمی توان گفت کارمان هم برای رضای خدا بوده است.