عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و اصفهان

اتاق بازرگانی میتواند با بهره بردن از بازوی مشورتی کمیسیون های تخصصی و حتی استخدام افراد نخبه و دانشگاهی مسایل جاری کشور را رصد و قبل از رسیدن بحران ها هشدار و راه حل ارائه نماید.

اتاق بازرگانی باید قبل از تصویب مقررات و قوانین موضع صریح خود را اعلام کرده باشدو نه اینکه بعد از تصویب قوانین بخواهد اصلاح آن را دنبال کند.