سید مرتضی عطایی
عضو هیات مدیره سندیکا :

امیدواریم هستیم با همت افراد کار آفرین شاهد کم شدن بیکاری ها و افزایش کار و تولید باشیم
خدا کند ما به چشم خود جوان بیکار نبینیم ؛خانواده ها نگران کار و آینده فرزندان خود هستند ما باید سعی کنیم حداقل همین اشتغال فعلی را حفظ کنیم و اگر مسولان کمک کنند با ایجاد رونق در تولید به توسعه کسب و کار بپردازیم