نقطه قوت واحدهای تولیدی لوله وپروفیل کجاست؟
مهدی ملک ثابت، عضو هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران گفت:
بزرگترین نقطه قوت اعضای این سندیکا گستردگی جغرافیایی و ظرفیت بالای تولید بالقوه اعضای این سندیکا در سراسر ایران است.
از لوله و پروفیل فولادی ۶۰۰ گروه کالایی تولید می شود که در ساخت زیربنایی و تاسیسات گرفته تا محصولات نهایی کاربرد دارد
تامین مواد اولیه واحد های تولیدی یکی از مهمترین موضوعات اعضای این سندیکا در سالهای جاری است.