این جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره تشکیل شد و ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل روز صنعت، گزارش ظرفیت سنجی اعضاء سندیکا توسط نمایندگان این سندیکا در کمیته مشترک با فولاد مبارکه استماع شد.

که در گزارش مذکور اعلام گردید که ظرفیت سنجی تعداد ۲۱ شرکت از اعضای سندیکا در استانهای یزد، گیلان، آذربایجان شرقی و گلستان  توسط کمیته مشترک ظرفیت سنجی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی و مجتمع فولاد مبارکه به پایان رسیده است.

هیأت مدیره ضمن تقدیر از اعضاء کمیته مشترک ظرفیت سنجی درخواست تسریع در انجام آن شدند.

ضمناً مقرر شد با توجه به اینکه استان اصفهان بیشترین کارخانجات را در خود جای داده است، ظرفیت سنجی از شرکتهای تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی ایران مستقر در استان اصفهان تا پایان آذرماه انجام گردد.

هیأت مدیره پس از بررسی مدارک شششرکت متقاضی عضویت در سندیکا اعلام داشتند پس از انجام بازدید کمیته ظرفیت سنجی بهمراه تنی چند از اعضاء هیأت مدیره و تأیید آنها به عضویت سندیکا درخواهند آمد.

 

همچنین در این جلسه مقرر شد با رایزنی های اعضاء هیأت مدیره با مدیران مجتمع فولاد مبارکه درخواست تعامل بیشتر با اعضاء را درخواست نمایند.

ضمناً منبعد جلسات هیات مدیره حتی المقدور در کارخانجات اعضای هیات مدیره و سپس در کارخانجات اعضا برگزار شود.

درپایان این جلسه مقرر شد تا سندیکا با ارسال نامه ای خطاب به وزیر صنعت، دفتر رهبری، اتاق بازگانی تهران و ایران و مدیرعامل فولاد مبارکه و ریاست جمهوری با محتوای: 

الف- کمبود مواد اولیه  ب-افزایش بی رویه قیمت ها و بی ثباتی ها ج-تغییر نحوه خرید از بورس کالای و فروشنده
اقدام نماید.%