گروه طراحی ایده www.tvtd.ir

مجموعه نمودارهای صادرات و واردات آهن و فولاد کشورهای اسلامی (۱۸-۲۰۰۱ میلادی)

(۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی)

شورای تحقیق و توسعه سندیکا

صادرکنندگان مهم محصولات فولادی کشورهای اسلامی (۲۰۱۸)
ترکیه، امارات، مالزی، اندونزی و عربستان،صادرکنندگان مهم
واردکنندگان مهم محصولات فولادی کشورهای اسلامی (۲۰۱۸)
امارات، عربستان، اندونزی، مصر و مالزی واردکنندگان مهم
واردکنندگان مهم آهن و فولاد کشورهای اسلامی (۲۰۱۸)

ترکیه، اندونزی، مالزی، امارات و مصر واردکنندگان مهم

 صادرکنندگان مهم آهن و فولاد کشورهای اسلامی (۲۰۱۸)
ترکیه، اندونزی، قزاقستان، ایران و مالزی صادرکنندگان مهم

 

سهم کشورهای اسلامی از صادرات و واردات محصولات فولادی جهان (۱۸-۲۰۰۱ میلادی)
سهم کشورهای اسلامی از صادرات و واردات آهن و فولاد جهان (۱۸-۲۰۰۱ میلادی)

.

🔴 واردات آهن و فولاد و محصولات فولادی کشورهای اسلامی (۱۸-۲۰۰۱ میلادی)
🔴 صادرات آهن و فولاد و محصولات فولادی کشورهای اسلامی (۱۸-۲۰۰۱ میلادی)

.

🔴 تراز تجاری آهن و فولاد و محصولات فولادی کشورهای اسلامی (۱۸-۲۰۰۱ میلادی)
(۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی)
🔴 تراز تجاری محصولات فولادی کشورهای اسلامی (۱۸-۲۰۰۱ میلادی)
(۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی)

.

🔴 تراز تجاری آهن و فولاد کشورهای اسلامی (۱۸-۲۰۰۱ میلادی)
(۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی)
واردات آهن و فولاد و محصولات فولادی کشورهای اسلامی (۱۸-۲۰۰۱ میلادی)
(۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی)

.

🔴 صادرات و واردات آهن و فولاد و محصولات فولادی کشورهای اسلامی (۱۸-۲۰۰۱ میلادی)
(۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی)
🔴 صادرات و واردات محصولات فولادی کشورهای اسلامی (۱۸-۲۰۰۱ میلادی)
(۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی)

.

🔴 صادرات و واردات آهن و فولاد کشورهای اسلامی (۱۸-۲۰۰۱ میلادی)
(۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی)

.