اعضاء محترم سندیکا

لطفا ضمن بررسی داکیومنت های پیوست و ارسال نظرات خود به سندیکا اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

ضمناً پیشنهاد دهندگان این طرح که از اعضاء سندیکا بوده اند متعاقباً پس از اخذ اسامی آنها از بورس کالا به اطلاع خواهد رسید.

توجیهی انبار نهایی

چک لیست بازرسی

دستورالعمل پذیرش انبار

راهنمای تکمیل تقاضانامه

گزارش پذیرش انبار