این جلسه پیرامون راهکارهای توسعه صادرات و ارتقاء خدمات لجستیکی در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته بود.

در این نشست ضمن بررسی وضعیت صادرات در مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور ، فرصت های توسعه و ارتفا زیرساختهای لجستیکی پر مرزهای شمالی و شمال غرب بررسی و برخی نارسایی ها احصا شد

درنهایت مقرر شد نقش راه توسعه صادرات با محوریت ارتقاء زیرساخت های لجستیکی ترسیم گردد