درخواست شرکت نمایشگاهی چیستا جهت حضور در هشتمین نمایشگاه بین المللی لوله (نهم تا دوازدهم مهرماه)