صورتجلسه ویدئو کنفرانس درخصوص
پروژه تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیک

شماره ثبت دبیرخانه سندیکا ۵۰۱۸