فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که در آمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند

۵۰۲۴ – نامه ریاست جمهوری درخصوص مالیات درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام