۵۰۲۷- نمایشگاه و کنفرانس فرصت های همکاری اقتصادی کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای و همسایگان