۵۰۳۵- مصوبات نوزدهمین جلسه مدیریت بازار کالا های پایه در مورخ ۰۱/۲۴