۵۰۴۰ – ضرورت ثبت نام  و تکمیل  فرآیند سامانه سجام  سندیکا ،  جهت حضور در مجامع الکترونیک بورس کالای ایران