ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان:
عرضه: ۵۰۰۰تن
تقاضا: ۷۵۵۰تن
قیمت میانگین: ۲۷۳،۴۵۲ ریال

ورق قلع اندود فولاد فولاد مبارکه اصفهان:
عرضه: ۲۶۰۰تن
تقاضا: ۲۶۰۰تن
قیمت پایه: ۳۰۵،۲۹۱ریال

ورق سرد Bفولاد غرب آسیا:
عرضه: ۳۰۰۰تن
تقاضا: ۵۷۵۰تن
قیمت میانگین: ۲۵۰،۶۳۶ریال

ورق گالوانیزه G فولادشهریار تبریز:
عرضه: ۳۵۰تن
تقاضا: ۶۰۰تن
قیمت میانگین: ۲۷۲،۳۱۷ریال

ورق گرم فولاد اصفهان:
عرضه: ۱۰۰۰تن
تقاضا: ۳۰۰تن
قیمت پایه: ۲۲۰،۱۸۴رریال

ورق گرم فولاد کاویان:
عرضه: ۵۷۰۰تن
تقاضا: ۵۰تن
قیمت پایه: ۲۲۲،۴۵۳ریال