📌سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای، تقسیط مجدد بدهی‌های تبدیل به حال شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ کارفرمایان که قبلا تقسیط و هر بار به دلیل عدم ایفای تعهدات، دیون تقسیط شده تبدیل به حال شده است را صرفا برای یک‌بار تا اسفند ۱۴۰۱ امکان‌پذیر کرد.

🔹 این بخشنامه که با امضای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تمامی ادارات‌کل استان‌ها و واحدهای اجرایی تابعه این سازمان، ابلاغ شده است، تمامی کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که بدهی کارگاه را تقسیط و به دلیل بحران مالی، اقساط آنان در سررسیدهای تعیین شده پرداخت نشده و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ تبدیل به حال شده است را مشمول این طرح تسهیلی قرار داده است.

متن مکاتبات در لینک زیر:

tamin_7